^
Logo

Przekazane gospodarstwo to wspólny majątek małżonków

| 5 lutego 2024
Sąd Najwyższy rozstrzygnął pytanie prawne: czy gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin następcy pozostającemu w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, należy do majątku wspólnego małżonków, czy do majątku odrębnego następcy na zasadzie analogii do umowy darowizny w rozumieniu art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 
W dniu 21 czerwca 2023 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę 7 sędziów, sygn. akt III CZP 106/22, zgodnie z którą gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin następcy pozostającemu w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków.
 
Umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy nie jest umową darowizny, stanowi składnik systemu emerytalnego i rentowego rolników – ma zagwarantować uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz zapewnienie kontynuacji prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 
Różnica pomiędzy tymi umowami uwidacznia się także w odrębnej ochronie rolnika w przypadku niewdzięczności następcy w stosunku ochrony przewidzianej dla darczyńcy. Rozstrzygnięcie ma istotne znaczenia dla rolników planujących przekazanie swego gospodarstwa następcy.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także