^
Logo

Przemoc domowa a przemoc ekonomiczna i cyberprzemoc

| 19 maja 2023
Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw znowelizowała ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, m.in. przez zmianę jej tytułu z ustawy „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na ustawę o „przeciwdziałaniu przemocy domowej”.
 
Przemoc domowa obejmować ma również przemoc ekonomiczną oraz cyberprzemoc. Dodatkowo zmieniane przepisy:
• rozszerzają krąg osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej;
• wprowadzają standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
• precyzują przepisy dotyczące kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
• wdrażają zmiany w pracach zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych, które funkcjonują w gminach.
 
Nowelizacja opublikowana została w Dzienniku Ustaw pod poz. 535 w dniu 21 marca 2023 r., a jej przepisy wejdą w życie, co do zasady, po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także