^
Logo

Referendum ogólnokrajowe

| 9 października 2023
Zgodnie z ostatnimi doniesieniami możemy spodziewać się referendum ogólnokrajowego. Warto przyjrzeć się czym ono jest i jakie przepisy je regulują.
 
Podstawowe regulacje w tym zakresie zawiera Konstytucja w art. 125. Zgodnie z nim w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.
 
Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.
 
Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851, z późn. zm.). Referendum polega na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo pytania lub na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami rozwiązań.
 
Tym samym w drodze głosowania można wyrazić swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej pod referendum. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także