^
Logo

Regres ubezpieczyciela

| 30 grudnia 2021
Regres ubezpieczeniowy uregulowany jest w art. 828 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Regres ubezpieczyciela polega na tym, że jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania.
 
Jeżeli ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela (§1). Nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie (§2). Ten typ regresu określany jest jako „typowy” albo „właściwy”, a jego przykładem może być dochodzenie przez ubezpieczyciela zwrotu kwoty od osoby która zalała mieszkanie ubezpieczonego.
 
Wyróżnić można również regres zwany „nietypowym” albo „niewłaściwym”. To regres ubezpieczyciela w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej względem sprawcy szkody, którym jest sam ubezpieczający lub ubezpieczony.
 
W praktyce najbardziej interesujący jest regres niewłaściwy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przysługuje on zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu względem kierującego, gdy ten:
1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
4) zbiegł z miejsca zdarzenia.
 
Regres ubezpieczyciela może być pomocny dla osoby ubezpieczonej, gdy mamy do czynienia z przejście roszczeń ubezpieczonego na ubezpieczyciela poprzedzone wypłatą odszkodowania. Nie oznacza to jednak, że bezwarunkowo w każdej sytuacji chroni on od majątkowej odpowiedzialności. W przypadku bowiem regresu „nietypowego” dochodzi do przejścia roszczeń poszkodowanego na ubezpieczyciela, który dochodzić będzie należności pieniężnych od osoby ubezpieczonej.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także