^
Logo

Rejestr zastawów – dostęp, skutki wpisu

| 4 lipca 2022
Rejestr zastawów (dalej: rejestr) wraz z dokumentami złożonymi do rejestru jest jawny. Ustawodawca nie przewiduje także, aby konieczne było posiadanie, a tym bardziej wykazanie interesu prawnego dla uzyskania dostępu do rejestru, odpisów i zaświadczeń.
 
Każdy, kto tego zażąda, ma możliwość:
• otrzymania odpisów z rejestru stanowiących dowód wpisu;
• otrzymania zaświadczenia o braku wpisu zastawcy lub zastawcy i przedmiotu zastawu;
• zapoznania się z danymi ujawnionymi w rejestrze zastawów, a także z dokumentami złożonymi do rejestru.
 
Zasadniczym skutkiem dokonania wpisu w rejestrze jest ustanowienie zastawu rejestrowego – powstaje on z chwilą wpisu, tj. ma charakter konstytutywny.
 
Ponadto od dokonania wpisu w rejestrze nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ujawnionych w nim danych, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie mógł o nich wiedzieć.
 
Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego powoduje wygaśnięcie tego zastawu, jeżeli rzecz obciążoną zastawem rejestrowym zalicza się do rzeczy zbywanych zwykle w zakresie działalności gospodarczej zastawcy (osoby uprawnionej do rozporządzania przedmiotem zastawu) i rzecz ta została wydana nabywcy, chyba że nabywca nabył rzecz w celu pokrzywdzenia zastawnika (wierzyciela).
 
Wobec osób trzecich działających w dobrej wierze zastawca oraz zastawnik nie mogą się zasłaniać zarzutem, że dane ujawnione w rejestrze zastawów nie są prawdziwe, chyba że wpis nastąpił niezgodnie z wnioskiem, a zastawca lub zastawnik wystąpił niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także