^
Logo

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

| 13 kwietnia 2023
Od 2022 r. ustalenie składki zdrowotnej uzależnione jest formy opodatkowania wybranej przez podmiot prowadzący działalność. Do form opodatkowania należą:
• podatek dochodowy na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej;
• podatek liniowy;
• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
• karta podatkowa (niedostępna od 2022 r., tylko podatnicy, którzy korzystali z tej formy opodatkowania przed 1 stycznia 2022 r. mogą ją kontynuować, o ile spełniają warunki rozliczania się w tej formie).
 
Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych objęci są zasadą rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka obliczana jest każdego miesiąca od miesięcznej podstawy wymiaru, tj. dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który jest opłacana składka (stopa procentowa składki wynosi 9% podstawy wymiaru).
 
Przedsiębiorca opłacający podatek liniowy obciążony jest składką zdrowotną, który wynosi 4,9% podstawy wymiaru. Wysokość ta obowiązuje, począwszy od rozliczeń składki zdrowotnej za luty 2022 r.
 
Dla osób rozliczających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona od dwóch czynników – przychodów przedsiębiorcy oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za IV kwartał roku poprzedniego ogłaszanego przez GUS (stopa procentowa składki wynosi 9% podstawy wymiaru). Składka może być ustalana na dwa sposoby: liczona na bieżąco i zależna od wielkości faktycznie uzyskanych przychodów w danym roku składkowym albo liczona w sposób uproszczony (z dochodu uzyskanego w roku poprzednim).
 
Natomiast dla przedsiębiorców stosujących opodatkowanie w formie karty podatkowej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne stanowi minimalne wynagrodzenie obowiązujące 1 stycznia danego roku (stopa procentowa składki wynosi 9% podstawy wymiaru).
 
Pierwszego rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorcy dokonają w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień 2023 r., które należy przekazać do ZUS najpóźniej do 22 maja (20 maja przypada w sobotę). Przedsiębiorca powinien więc zweryfikować czy kwota składki zdrowotnej różni się od sumy składek na ubezpieczenie zdrowotne wykazanych w dokumentach rozliczeniowych za poszczególne miesiące roku składkowego (możliwa będzie konieczność uregulowania niedopłaty, może też powstać nadpłata).

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także