^
Logo

Rocznica członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

| 24 marca 2022
W Monitorze Polski ukazały się uchwały: Sejmu RP (M. P. poz. 346) oraz Senatu RP (M. P. poz. 347) z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
 
Upamiętniając to wydarzenie Parlament wezwał do konsekwentnego wzmacniania więzi transatlantyckich oraz kontynuowania solidarnego przeciwdziałania agresji rosyjskiej i udzielania Ukrainie wszechstronnego wsparcia, które mogą skutecznie przyczynić się do zakończenia działań zbrojnych.
 
Sejm oraz Senat wyrazili poparcie dla utrzymania polityki otwartych drzwi Sojuszu Północnoatlantyckiego, który broni prawa każdego suwerennego państwa do decydowania o swojej przyszłości i wyboru sojuszy, odrzucając wszelkie próby tworzenia stref wpływu w Europie.
 
Obie Izby Parlamentu wskazały, że gwarancje bezpieczeństwa i pokoju zapewniane przez NATO, w tym w szczególności art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który zakłada kolektywną obronę, „łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego”, stanowią fundament ładu światowego i ochrony demokratycznych wartości.
 
Pełne brzmienie art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jest następujące: Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.
 
O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
 
Przepis ten jest urzeczywistnieniem zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, która obliguje do wzajemnej obrony wszystkich członków sojuszu.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także