^
Logo

Rodzinny kapitał opiekuńczy

| 7 lutego 2022
Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz. U. poz. 2270) weszła w życie 1 stycznia 2022 r. (z pewnymi wyjątkami). Jej celem jest wsparcie rodzin z dziećmi przez wprowadzanie 2 nowych świadczeń: rodzinnego kapitału opiekuńczego (zwanego dalej: RKO) oraz dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (zwanego dalej: żłobkowym).
 
RKO przysługuje matce albo ojcu na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeżeli dziecko to wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca. Świadczenie ma częściowo pokryć wydatki związane z wychowaniem dziecka.
 
RKO przysługuje na dziecko pomiędzy 12. a 36. miesiącem jego życia w wysokości 12.000 zł, wypłacanych miesięcznie w kwocie 500 zł (przez 2 lata) lub 1.000 zł (przez rok) – zależnie od decyzji wnioskodawcy. Świadczenie przysługuje bez względu na osiągany przez rodzinę dochód, nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
Postępowania w sprawie RKO prowadzi ZUS (świadczenie przyznawane jest na wniosek), w całości w formie elektronicznej. Wniosek i załączniki do wniosku składane są za pomocą:
1) profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS;
2) systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZUS;
3) systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.
 
Żłobkowe będzie pokrywać opłaty rodziców za pobyt nieobjętego RKO dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Oznacza to, że świadczenie będzie należeć się na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie oraz na drugie i kolejne, o ile nie będzie na nie wypłacany RKO.
 
Na dzieci, na które został przyznany RKO i został on przez matkę albo ojca pobrany w przysługującej wysokości przed ukończeniem przez dziecko 36. miesiąca życia, żłobkowe będzie przysługiwało po ukończeniu przez dziecko 36. miesiąca życia.
 
Żłobkowe będzie przysługiwać w wysokości 400 zł miesięcznie (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców) i będzie przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
 
Postępowanie dotyczące żłobkowego oraz jego wypłata obsługiwane będą również przez ZUS (postępowanie w formie elektronicznej). Przepisy dotyczące żłobkowego wejdą w życie 1 kwietnia 2022 r.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także