^
Logo

Rozszerzenie obowiązku przekazywania danych lokalizacyjnych przez operatorów telekomunikacyjnych

| 22 lutego 2021

Warto pamiętać, że ustawa antycovidowa (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) wprowadziła szereg specyficznych obowiązków, dotyczących szerokiego grona obywateli oraz urzędów i instytucji. W jednym ze swych postanowień rozszerza ona zakres podmiotów, którym operatorzy zobowiązani są do przekazywania danych lokalizacyjnych telekomunikacyjnego urządzenia użytkownika końcowego.

 

Operatorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny uprawniony do dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia usług towarzyszących. Danymi lokalizacyjnymi są dane wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

 

Art. 11f. ust. 1. ustawy antycovidowej stanowi że: „W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej, operator … jest obowiązany do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji danych lokalizacyjnych, obejmujących okres ostatnich 14 dni, telekomunikacyjnego urządzenia użytkownika końcowego chorego na chorobę zakaźną COVID-19 lub objętego kwarantanną, na żądanie oraz w sposób i w formie ustalonej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.”. Ponadto nie jest wymagana zgoda użytkownika końcowego na przetwarzanie i udostępnianie danych lokalizacyjnych.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także