^
Logo

Rozwód a odpowiedzialność wobec wspólnoty mieszkaniowej

| 3 kwietnia 2023
Sąd Najwyższy 20 października 2022 r. podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 111/22), zgodnie z którą odpowiedzialność byłych małżonków będących współwłaścicielami lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, który uprzednio wchodził w skład ich majątku wspólnego, za zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej powstałe po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w innych przychodach, jest odrębną odpowiedzialnością każdego z nich w zakresie odpowiadającym ich udziałom w nieruchomości wspólnej, ustalonym zgodnie z art. 3 ust. 3a ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2001 r., poz. 1048).
 
Problematyczne było przyjęcie możliwości podzielności długu, choć gramatyczna wykładnia przepisu za tym przemawia. Równocześnie przyjąć można było takie ukształtowanie zobowiązania w taki sposób, aby każdy ze współdłużników odpowiadał za całość świadczenia, a jego spełnienie przez jednego z tych współdłużników zwalniało pozostałych.
 
Rozstrzygnięcie problemu oznacza, że odpowiedzialność, o której była mowa w pytaniu prawnym przedstawionym Sądowi Najwyższemu jest odrębną odpowiedzialnością każdego z małżonków w zakresie odpowiadającym ich udziałom w nieruchomości wspólnej.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także