^
Logo

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

| 5 stycznia 2024
Zadaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest obrona praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców. Zadania Rzecznika określa ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 1668).
 
Rzecznik powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na kadencję trwającą 6 lat. Ta sama osoba może być Rzecznikiem tylko jedną kadencję. Zadania i uprawnienia Rzecznika są bardzo szerokie. Przykładowo opiniuje on projekty aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz pomaga w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publiczne.
 
Ponadto Rzecznik może informować właściwe organy nadzoru lub kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej, zwracać się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także