^
Logo

Scheda spadkowa a polecenie przelewu

| 19 grudnia 2022
Polskie przepisy nie definiują wprost schedy spadkowej. Posługują się jednak tą definicją, m.in. w księdze czwartej (spadki) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), zwanej dalej: k.c.
 
Przyjmuje się, że scheda spadkowa to masa spadkowa powiększona o darowizny, zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę na rzecz swoich spadkobierców (ma więc większą wartość majątkową niż masa spadkowa).
 
W praktyce ujawniło się zagadnienie prawne, czy kwota objęta przewidzianym w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896) pisemnym poleceniem bankowi przez posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej dokonania – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) podlega zaliczeniu na schedę spadkową w rozumieniu art. 1039 § 1 k.c.?
 
Sąd Najwyższy 27 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę, sygn. akt III CZP 57/22, dającą negatywną odpowiedź na powyższe pytanie. Rozstrzygnięcie ma istotne znaczenie w przypadku dziedziczenia przez kilku spadkobierców. Oznacza to, że o ile otrzymali oni na polecenie spadkodawcy przelew bankowy po jego śmierci to tak uzyskana kwota nie będzie zaliczana do schedy spadkowej.
 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także