^
Logo

Separacja, rozdzielność majątkowa a odprawa pośmiertna

| 2 sierpnia 2022
Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa, natomiast prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 
W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Wynika to z brzmienia art. 63(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.).
 
Małżonek jest uprawniony do otrzymania odprawy pośmiertnej niezależnie od tego czy spełnia warunki do przyznania mu renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Przywołany wyżej przepis nie wprowadza dla małżonka innego warunki niż pozostawanie ze zmarłym w związku małżeńskim. Z tego względu nawet małżonek będący ze zmarłym w trakcie rozwodu jest uprawniony do otrzymania odprawy pośmiertnej.
 
Natomiast małżonek będący w separacji w chwili śmierci pracownika nie nabywa prawa do tej odprawy. Wynika to z faktu, że zgodnie z treścią art. 61(4) § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.
 
Zaznaczyć należy, że wniosek taki uprawniony jest w przypadku separacji wynikającej z orzeczenia sądu, nie zaś separacji faktycznej, która ma miejsce gdy małżonkowie nie zamieszkują ze sobą i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa. Jeżeli zaś pomiędzy małżonkami obowiązywał ustrój rozdzielności majątkowej okoliczność ta nie wyłącza prawa do odprawy pośmiertnej.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także