^
Logo

Skarga pauliańska

| 10 stycznia 2024
Dłużnik odpowiada za zobowiązanie zasadniczo całym swoim majątkiem (obecnym i przyszłym), w praktyce wierzyciel może liczyć jednak na zaspokojenie swojej należności tylko z majątku dłużnika istniejącego w chwili realizacji roszczenia.
 
Dłużnik może więc po zaciągnięciu zobowiązania trwonić swój majątek. Instytucja skargi pauliańskiej chroni interesy wierzyciela na wypadek nielojalnego, a bardzo często nieuczciwego postępowania dłużnika, który z pokrzywdzeniem wierzyciela wyzbywa się składników swego majątku na rzecz osób trzecich lub majątek ten obciąża – tym samym stwarza lub pogłębia stan swojej niewypłacalności.
 
Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.
 
Skarga pauliańska umożliwia wierzycielowi zaspokojenia się ze składnika majątkowego, który na skutek dokonanej z jego pokrzywdzeniem czynności prawnej wyszedł z majątku dłużnika.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także