^
Logo

Stwierdzenia nieważności decyzji – zmiany w k.p.a.

| 27 września 2021
Od 16 września 2021 r. zmianie uległa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (zwana dalej: k.p.a.), w zakresie stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych.
 
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 156 § 2 k.p.a. nie stwierdza się nieważności m.in. decyzji: wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem przepisów prawa, niewykonalnej w dniu jej wydania przy czym jej niewykonalność ma charakter trwały oraz której wykonanie wywołałoby czyn zagrożony karą, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.
 
Dodatkowo, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji, o której mowa w art. 156 § 2 k.p.a., upłynęło trzydzieści lat, nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji (nowododany § 3 w art. 158 k.p.a.).
 
Zgodnie z przepisami przejściowymi do postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczętych i niezakończonych przed 16 września 2021 r. ostateczną decyzją lub postanowieniem, stosuje się przepisy k.p.a. w nowym brzmieniu.
 
Umorzeniu z mocy prawa podlegać mają zaś postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed 16 września 2021 r. ostateczną decyzją lub postanowieniem.
 
Oznacza to, że nawet po zaistnieniu przesłanek (art. 156 § 1 k.p.a.) nie będzie możliwe stwierdzenie przez organ administracji publicznej nieważności decyzji administracyjnej po upływie dziesięciu lat od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne (art. 156 § 2 k.p.a.).
 
W przypadkach uregulowanych w art. 156 § 2 k.p.a. organ administracji publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji.
 
Wyjątek od tej zasady stanowią sprawy wskazane w art. 156 § 2 k.p.a., w przypadku których od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło trzydzieści lat – w tego rodzaju sprawach nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także