^
Logo

Świadczenie dobry start tylko do końca listopada

| 5 listopada 2021
Świadczenie „dobry start” to świadczenie wspierające rodziny z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
 
Wsparcie polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia „dobry start” w wysokości 300 zł. Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochody rodziny.
„Dobry start” przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim oraz pod pewnymi warunkami cudzoziemcom.
 
Świadczenie przyznawane jest na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie dwudziestu lat, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia dwudziestu czterech lat.
 
Wsparcie nie jest przyznawane na dzieci uczęszczające do przedszkola, dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne oraz studentów.
 
Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następują na wniosek złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez matkę, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodzinę zastępczą, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osobę uczącą się.
 
Wnioski o świadczenie „dobry start” można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną (za pośrednictwem portalu Emp@tia, PUE ZUS albo bankowości elektronicznej), a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się w formie bezgotówkowej, tj. przelewu bankowego.
 
Wnioski przyjmowane są od 1 lipca, a czas na ich złożenie upływa 30 listopada danego roku. Oznacza to, że wnioski o przyznanie świadczenia „dobry start” na rok szkolny 2021/2022 złożone po 30 listopada 2021 r. pozostaną bez rozpatrzenia.
 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także