^
Logo

Świadczenie honorowe dla 100-latka z ZUS

| 27 maja 2022
Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą – ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek – podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Zakładu może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie.
 
Przywołany przepis stanowi podstawę prawną do przyznania świadczenia honorowego (nie jest to świadczenie z zakresu ubezpieczeń społecznych) dla osoby, która ukończyła 100 lat. Świadczenie finansowane jest z budżetu państwa i nie jest waloryzowane.
 
Osobom, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS, postępowanie o świadczenie honorowe podejmowane jest z urzędu.
 
Od 1 stycznia 1992 r. wprowadzono zasadę, że wszystkim osobom, które kończą 100 lat życia (niezależnie od uprawnień do innych świadczeń) Prezes ZUS przyznaje świadczenie równe kwocie bazowej (100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenie społeczne) służącej do obliczania wysokości nowych świadczeń.
 
Dla jubilata wiążąca jest kwota bazowa obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat życia. Aktualnie wysokość świadczenia honorowego wynosi 4944,79 zł brutto.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także