^
Logo

Świadczenie pieniężne dla sołtysów

| 4 sierpnia 2023
1 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. poz. 1073). Celem ustawy jest przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa w kwocie 300 zł miesięcznie. Kwota ta ma podlegać corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, z późn. zm.).
 
Świadczenie przysługuje osobom, które:
• pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat;
• uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat;
• nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
 
Świadczenie wypłacane jest na wniosek osoby uprawnionej, a przyznaje je i wypłaca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ustawodawca tym samym dał wyraz docenienia osób, które z racji pełnienia funkcji sołtysa zasłużyli się lokalnej, wiejskiej społeczności.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także