^
Logo

Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP oraz ratowników górskich

| 22 lutego 2022
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490), której przepisy weszły w życie 1 stycznia 2022 r., uporządkowała i zgromadziła w jednym akcie prawnym rozproszone dotychczas uregulowania w zakresie ochotniczych straży pożarnych.
 
Ponadto strażacy ratownicy otrzymali możliwość uzyskania prawa do tzw. świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej w wysokości 200 zł miesięcznie. Prawo to przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:
a) czynnie uczestniczył, co najmniej raz w roku, w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych: w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat, a w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat;
b) osiągnął w przypadku mężczyzn – 65. rok życia, w przypadku kobiet – 60. rok życia.
 
Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej.
 
Świadczenie ratownicze przyznaje, w formie decyzji i ustala jego wysokość komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, a wypłaca je organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze.
 
Ustawa przewiduje analogiczne rozwiązania w zakresie świadczeń ratowniczych dla nieetatowych ratowników górskich – biorących udział w działaniach ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego jako członkowie podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego, w tym przed 2012 r. w ramach Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego lub Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także