^
Logo

Świadczenie wspierające

| 14 sierpnia 2023
W dniu 26 lipca 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1429 opublikowana została ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Ustawa od 1 stycznia 2024 r. wprowadza nowe świadczenie – świadczenie wspierające, kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Świadczenie przeznaczone będzie dla osób z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu.
 
Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby w wieku od 18. roku życia, posiadające decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Wysokość świadczenia wynosić będzie od 40% do 220 % renty socjalnej, a zależna będzie od poziomu potrzeb wsparcia określonego ww. decyzji.
 
Postępowaniami w przedmiocie przyznania świadczenia i jego wypłatą zajmował będzie się ZUS, który również będzie opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekunom osób niepełnosprawnych. Dotyczy to opiekunów niepodejmujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielania wsparcia osobie uprawnionej do świadczenia wspierającego, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także