^
Logo

System Informacji Finansowej

| 29 maja 2024
System informacji Finansowej (dalej: SInf) uregulowany jest ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 180), która wdraża dyrektywy europejskie.
 
SInf utworzony został, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz do innych celów wskazanych w ustawie, w szczególności:
• realizowanie przez sąd lub prokuratora pochodzących z państwa obcego wniosków o pomoc prawną w sprawach przestępstw katalogowych;
• realizację zadań Szefa KAS w zakresie ujawniania i odzyskiwania mienia zagrożonego przepadkiem, rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw oraz przestępstw skarbowych, zapobiegania tym przestępstwom oraz ścigania ich sprawców;
• wymianę informacji w ramach dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych oraz na podstawie przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
 
Informacje o rachunku oraz informacje o umowie przechowywania przedmiotów i papierów wartościowych lub o udostępnienie skrytek sejfowych przekazywane są do SInf przez zobowiązane instytucje.
 
Natomiast informacje z SInF wykorzystywane są na potrzeby realizacji zadań ustawowych m.in.: sądów, prokuratury, właściwych służb – Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także