^
Logo

Szersza pomoc w sezonie grzewczym

| 3 października 2022
W ślad za dodatkiem węglowym przygotowana została pomoc dla osób wykorzystujących inne źródła ciepła niż piece węglowe.
 
Szczegółowe regulacje w tym zakresie przewiduje ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
 
Ustawa ma zapewnić wsparcie dla dużej grupy gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wrażliwych poprzez pokrycie części nakładów wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.
 
Zaproponowane mechanizmy wsparcia to:
• ustalanie przez przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające ciepło średnich cen wytwarzanego ciepła dla odbiorców ciepła na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej (średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą);
• rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających ciepło i stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców ciepła, a także możliwości udzielenia przez gminę takiemu przedsiębiorstwu dodatkowej rekompensaty na podstawie uchwały rady gminy;
• jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, oraz kocioł olejowy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
Wprowadzony dodatek w zależności od wykorzystywanego źródła ciepła może wynieść: 3.000 zł, 2.000 zł, 1.000 zł albo 500 zł.
 
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można złożyć do dnia 30 listopada 2022 r., w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
 
Dodatek dla gospodarstw domowych ma być wypłacony w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 20 września 2022 r.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także