^
Logo

Szkoda w rozumieniu art. 299 k.s.h.

| 2 grudnia 2021
Zgodnie z art. 299 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.), zwanej dalej: k.s.h., jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania (§ 1).
 
Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody (§ 2).
 
Przepis reguluje zatem odpowiedzialność członków zarządu oraz możliwość uwolnienia się od niej, co jest możliwe m.in. gdy bierne zachowania członka zarządu nie wywołało szkody po stronie wierzyciela spółki.
 
W orzeczeniu z 13 maja 2021 r. Sąd Najwyższy, sygn. akt IV CSKP 32/21, wskazał, że pojęcie szkody z art. 299 k.s.h. odbiega od tej w cywilistycznym ujęciu – art. 361 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Tym samym Sąd Najwyższy potwierdził ugruntowaną w tym zakresie linię orzeczniczą.
 
Szkoda z k.s.h. stanowi bowiem różnicę w potencjale majątkowym spółki, jaka wystąpiła, a do której nie doszłoby, gdyby we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Oznacza to, że członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, o ile udowodnione zostanie, że wierzyciel nie uzyskałby zaspokojenia swej wierzytelności z powodu braku wystarczającego majątku, nawet gdyby wszczęto postępowanie upadłościowe lub układowe na skutek wniosku w tym przedmiocie, złożonego w czasie właściwym (stopień zaspokojenia wierzyciela kształtowałby się tak samo).

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także