^
Logo

Tańsze kredyty hipoteczne

| 5 września 2022
W dniu 17 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1719 opublikowana została ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
 
Ustawa wprowadza m.in. regulacje zapobiegające pobieraniu przez banki dodatkowych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany przez konsumenta na zakup nieruchomości.
 
W przypadku, gdy proces wpisu do księgi wieczystej jest długotrwały (np. w dużych miastach) konsument przez wiele miesięcy zmuszony jest do ponoszenia podwyższonych opłat związanych z kredytem hipotecznym jedynie przez opieszałość związaną z dokonaniem wpisu.
 
Ustawa wprowadza zasadę, zgodnie z którą w przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę.
 
Nowe rozwiązanie znajdzie zastosowanie do umów o kredyt hipoteczny zawartych po dniu wejścia w życie ustawy oraz do umów zawartych przed tym dniem, jeżeli do dnia jej wejścia w życie nie dokonano wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej (w takim wypadku zwrot konsumentowi dodatkowego kosztu kredytu lub zaliczenie go na poczet spłaty kredytu będzie następować w terminie 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej).
 
Zmiana legislacyjny obniży zatem koszty jakie ponosi faktycznie kredytobiorca w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 17 września 2022 r., wyjątkiem są zmian w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (18 sierpnia 2022 r.).

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także