^
Logo

Termin wypowiedzenia umowy pracownika, które wpłynęło do pracodawcy pocztą

| 26 sierpnia 2022
W praktyce zdarzają się sytuacje wypowiedzenia umowy o pracę za pomocą listu. Przepisy taką możliwość dopuszczają – forma ta ma taki sam skutek jak doręczenie wypowiedzenia osobiście. Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii dostarczenia wypowiedzenia, w tym zakresie przez odesłanie zastosowanie znajdą zatem przepisy cywilne.
 
Zgodnie z art. 60 ustawy z 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny, dalej: k.c., wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
 
Natomiast, zgodnie z art. 61 k.c., oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.
 
Oznacza to, że dla rozpoczęcia biegu wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika listownie istotna jest data odbioru tego listu przez pracodawcę, a nie data jego wysłania. Oświadczenie woli jest zatem złożone skutecznie wtedy, gdy odbiorca ma możliwość zapoznania się z jego treścią (data wpływu oświadczenia pracownika do pracodawcy).
 
Powyższe potwierdza również orzecznictwo sądowe. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 6 października 1998 r., sygn. akt III ZP 31/98: „Pisemne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia nie musi wskazywać terminu ustania stosunku pracy, który to skutek następuje zawsze w dacie dojścia oświadczenia do adresata w sposób umożliwiający mu realne zapoznanie się z jego treścią. (…)”.
 
Należy zatem pamiętać, że przy składaniu oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę za pośrednictwem listu należy brać pod uwagę konieczność udokumentowania jego odbioru oraz czas jego dostarczenia – czas ten istotnie może wpłynąć na ustalenie momentu wygaśnięcia stosunku pracy.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także