^
Logo

TK: procedura zatrzymania prawa jazdy jest niekonstytucyjna

| 3 stycznia 2023
Trybunał Konstytucyjny 13 grudnia 2022 r. wydał orzeczenie, sygn. akt K 4/21, w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczącego podstaw wydawania przez starostów decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewozili pasażerów w liczbie większej niż liczba dopuszczalna.
 
Zgodnie z wyrokiem art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, rozumiany w ten sposób, że podstawę wydania decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, stanowi wyłącznie informacja organu kontroli ruchu drogowego o ujawnieniu popełnienia czynu opisanego w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Przepisy ustawy o kierujących pojazdami wskazują, że starosta w drodze decyzji administracyjnej zatrzymuje prawo jazdy, jeśli kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewoził pasażerów w liczbie wyższej niż liczba dopuszczalna.
 
W praktyce podstawą zatrzymania prawa jazdy jest wyłącznie informacja organu kontroli ruchu drogowego o ujawnieniu naruszenia prawa. Starosta nie dokonuje bowiem samodzielnie żadnych ustaleń faktycznych co do przebiegu zdarzenia (jest związany treścią informacji otrzymanej od organu kontroli ruchu drogowego).
 
Kierujący pojazdem wskutek tak ustanowionej procedury pozbawiony jest możliwości korzystania z prawa do obrony swoich racji. W ocenie Trybunału, z tych względów zaskarżone przepisy nie spełniają wymogów sprawiedliwej i rzetelnej procedury – uznano je zatem za niekonstytucyjne.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także