^
Logo

TK: przepisy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta zgodne z Konstytucją

| 31 sierpnia 2021
Wyrokiem z dnia 27 lipca 2021 r., sygn. akt K 10/18, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3 pkt 7 i art. 18 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zwanej dalej: u.o.h., są zgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Orzeczenie nie zapadło jednogłośnie, dwóch sędziów zgłosiło zdanie odrębne (TK orzekał w składzie 5-osobowym).
 
Wykonywanie pracy w handlu oraz wykonywaniu czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 7 u.o.h. To wykonywanie takiej pracy lub takich czynności przez pracownika lub zatrudnionego w okresie 24 kolejnych godzin przypadających odpowiednio między godziną 24.00 w sobotę a godziną 24.00 w niedzielę, i między godziną 24.00 w dniu bezpośrednio poprzedzającym święto a godziną 24.00 w święto.
 
W ocenie TK, przepis ten jest sformułowany w sposób umożliwiający jego prawidłową wykładnię i poprawne zastosowanie, nie narusza zasady poprawnej legislacji i zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.
 
Zgodnie z art. 18 u.o.h. ustawa weszła w życie 1 marca 2018 r. (okres spoczywania ustawy wyniósł 23 dni). Okres spoczywania ustawy był dłuższy niż standardowe w legislacji 14 dni, tym samym zapewniony został odpowiedni czas na przystosowanie się przedsiębiorców do nowych warunków prawnych.
 
Ponadto ustawodawca przewidział również dwuletni okres stopniowania zmian wynikających z wprowadzanej ustawy (w tym czasie sklepy funkcjonowały w część niedziel).
 
TK ocenił, że również ten przepis nie naruszył zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Z powyższych względów TK uznał art. 3 pkt 7 oraz art. 18 u.o.h. za zgodne z art. 2 Konstytucji, w pozostałym zakresie postępowanie zostało umorzone.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także