^
Logo

Trybunał Stanu

| 4 grudnia 2023
Osoby piastujące najwyższe stanowiska w Państwie za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu.
 
Osoby te to: Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.
 
Trybunał Stanu wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Sejmu RP na czas jego kadencji, a w jego skład wchodzą obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych, niekarani sądownie, niezatrudnieni w organach administracji rządowej.
Szczegółowy tryb działania Trybunału Stanu reguluje ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2022 r. poz. 762). Kary wymierzane z tytułu odpowiedzialności za delikt konstytucyjny mają szczególny charakter.
 
Postępowanie przed Trybunałem Stanu służy bowiem ujawnieniu i ustaleniu okoliczności związanych z popełnieniem danego czynu, napiętnowanie podjęciu działań zapobiegawczych w stosunku do osób pełniących kierownicze funkcje państwowe. Przykładem tego rodzaju kary, orzekanej przez Trybunał Stanu jest utrata zajmowanego przez sprawcę deliktu stanowiska.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także