^
Logo

Umowa dowodowa w postępowaniach gospodarczych

| 6 kwietnia 2023
Przepisy procedury cywilnej w sprawach gospodarczych zawierają regulację dotyczącą umowy dowodowej. Ogranicza ona kierowanie postępowaniem dowodowym przez sąd. Objęty umową dowód lub dowody nie mogą bowiem być dopuszczone przez sąd w danym postępowaniu – ani na wniosek stron, ani z urzędu.
 
Ograniczenie dowodowe może dotyczyć określonej kategorii dowodów albo konkretnego dowodu, przy czym niedopuszczalne jest wyłączenie przez strony wszelkich środków dowodowych. Wynika to z faktu, że sąd nie może być skutecznie ograniczony w korzystaniu z innych instytucji pozwalających na dokonanie ustaleń faktycznych w danej sprawie.
 
Umowa musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności albo ustnie, w takim wypadku zawierana jest wyłącznie przed sądem (oświadczenie złożone do protokołu). Umowy tej nie zawiera się z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa może być zawarta przed wszczęciem postępowania sądowego, ale również w jego trakcie.
 
Z różnych przyczyn podmioty obrotu gospodarczego mogą być zainteresowane zawarciem takiej umowy, należy więc z punktu widzenia przedsiębiorcy choćby rozważać taką możliwość na etapie zawierania umów ze swoimi kontrahentami.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także