^
Logo

Umowa leasingu

| 12 stycznia 2024
Leasing to umowa oparta na konstrukcji dzierżawy i kredytu kupieckiego, w polskim obrocie prawnym funkcjonowała od lat osiemdziesiątych XX w. jako umowa nienazwana. Obecnie uregulowana jest przez ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 
Stronami umowy leasingu są finansujący i korzystający. Finansujący (musi prowadzić przedsiębiorstwo) nabywa rzecz zgodnie z umową leasingu i oddaje ją do używania albo do używania i pobierania pożytków.
 
W umowie leasingu:
• finansujący zobowiązuje się do nabycia rzeczy od oznaczonego zbywcy i na warunkach określonych w umowie leasingu;
• finansujący zobowiązuje się do oddania rzeczy korzystającemu do używania lub do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony;
• korzystający zobowiązuje się do zapłaty w umówionych ratach wynagrodzenia pieniężnego, równego co najmniej cenie bądź wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
 
Zbywca rzeczy (przedmiotu leasingu) nie jest stroną umowy leasingu – nie musi być przedsiębiorcą. Zbywcą może być więc producent rzeczy, dostawca, wykonawca czy inny sprzedawca. Przedmiotem zaś umowy leasingu może być wyłącznie rzecz (ruchoma bądź nieruchomość).

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także