^
Logo

Umowa pożyczki

| 28 sierpnia 2023
Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego (w praktyce strony umowy pożyczki nazywane są pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą) określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
 
Oznacza to, że przedmiotem pożyczki nie zawsze są środki finansowe. Jeżeli jednak wartość umowy pożyczki przekracza tysiąc złotych należy ją sporządzić w formie dokumentowej. Wymóg ten służy udokumentowaniu faktu zawarcia takiej umowy, w przypadku jego niespełnienia umowa jest ważna – strony mogą jednak mieć problem z udowodnieniem jej zawarcia. Dla zabezpieczenia własnego interesu prawnego warto o tym pamiętać.
 
Umowy pożyczki zawierane są zarówno w obrocie profesjonalnym (gospodarczym), jak i poza nim (np. pomiędzy członkami rodziny). Odpłatność nie jest cechą charakterystyczną umowy pożyczki, lecz zazwyczaj pożyczkodawcy z racji udostępnienie przedmiotu pożyczki do korzystania przez pożyczkobiorcę robi to odpłatne. Ustalenia te powinny wynikać z umowy. Odpłatność pożyczki polega na zobowiązaniu pożyczkobiorcy do zapłaty odsetek na rzecz pożyczkodawcy.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także