^
Logo

Umowa przechowania

| 10 czerwca 2024
Stronami umowy przechowania są przechowawca (depozytariusz) i składający (deponent). Przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie.
 
Świadczenie przechowawcy sprowadza się więc do pieczy nad rzeczą, tj. zapewnieniu odpowiednich warunków jej przechowywania oraz czuwaniu nad jej stanem. Obowiązkiem przechowawcy jest więc podejmowanie takich czynności, które umożliwią wydanie rzeczy składającemu w takim stanie, w jakim rzecz znajdowała się w chwili jej oddania na przechowanie.
 
Wynagrodzenia za przechowanie reguluje umowa albo taryfa, a w przypadku braku takich regulacji przechowawcy należy się wynagrodzenie w danych stosunkach przyjęte – umowa może także zastrzegać, że przechowawca zobowiązał się przechować rzecz bez wynagrodzenia.
 
Przechowawcy nie wolno używać rzeczy bez zgody składającego, chyba że jest to konieczne do jej zachowania w stanie niepogorszonym. Przedmiotem umowy przechowania mogą być wyłącznie rzeczy ruchome.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także