^
Logo

Umowa spedycji

| 13 marca 2024
Umowa spedycji związana jest z umową przewozu, stanowi jednak odrębną od niej instytucję prawną, obejmując swoim zakresem czynności związane z przewozem.
 
Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się bowiem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa (musi być więc podmiotem profesjonalnym) do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem – czynności te podejmuje za wynagrodzeniem.
 
Stronami umowy są spedytor i dający zlecenie (zleceniodawca). Istotne jest również, że spedytor może występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie.
Celem zawarcia umowy spedycji jest zorganizowanie przewozu, w tym wykonanie czynności towarzyszących przewozowi (usług pomocniczych), aby odbył się on bez komplikacji w ustalonym terminie.
 
Umowa spedycji musi określać przesyłkę, rodzaj i zakres usługi spedycyjnej oraz wynagrodzenia spedytora. Umowa spedycji nie obejmuje natomiast usługi przewozu. Do usług spedycyjnych nie należą także czynności związane z przechowywaniem, składowaniem, załadunkiem i rozładunkiem.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także