^
Logo

Umowa spółki cywilnej

| 16 października 2023
Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (umowa powinna być zawarta w formie pisemnej).
 
Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie, każdy z nich uprawniony i zobowiązany jest do prowadzenia spraw spółki.
 
Strony zawierające umowę spółki tworzą stosunek prawny o charakterze zobowiązaniowym. Umowa spółki powinna określać co najmniej jej podmioty, przedmiot stanowiący określony cel gospodarczy oraz sposób jego osiągnięcia.
 
Spółka cywilna nie posiada zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych, zdolności sądowej ani zdolności upadłościowej czy wekslowej. W związku z tym:
• stroną zawieranych umów są wszyscy wspólnicy, a nie tylko spółka;
• podmiotami praw i obowiązków są wszyscy wspólnicy, a nie spółka;
• stroną postępowania sądowego, administracyjnego są wszyscy wspólnicy, a nie spółka;
• majątek spółki jest majątkiem wspólnym wspólników;
• odpowiedzialność za zobowiązania ponoszą wspólnicy, a nie spółka.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także