^
Logo

Umowa użyczenia

| 13 listopada 2023
Umowa użyczenia zakłada, że użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Jest to umowa korzystania z cudzej rzeczy, każdej rzeczy zarówno oznaczonej co do tożsamości, jak i co do gatunku, jeżeli nadaje się do używania.
 
Umowa może określać sposób używania rzeczy przez biorącego, w przypadku braku takich uzgodnień przyjmuje się, że biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. Taka regulacja chroni interes użyczającego (stan rzeczy może pogorszyć się jedynie w sposób odpowiadający normalnemu zużyciu).
 
Zgodnie z przepisami biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania. Biorąc pod uwagę, że użyczenie jest nieodpłatne uzasadnione jest korzystanie z użyczonej rzeczy wyłącznie przez biorącego, tj. osobę, którą wybrał sam użyczający.
 
Użyczający może jednak udzielić zgody na oddanie rzeczy osobie trzeciej. Sama umowa użyczenia może być zawarta na określony czas albo na czas nieoznaczony. W tym drugim wypadku umowa kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić. Umowa użyczenia może być zawarta w dowolnej formie.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także