^
Logo

Upadłość dłużnika a skarga pauliańska

| 15 stycznia 2024
W dniu 14 czerwca 2023 r., sygn. akt III CZP 84/22, Sąd Najwyższy podjął uchwałę składu 7 sędziów w brzmieniu: ogłoszenie upadłości dłużnika nie powoduje utraty przez wierzyciela legitymacji do wytoczenia powództwa o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną na podstawie art. 527 k.c. Oznacza to, że samo ogłoszenie upadłości dłużnika pozostaje bez wpływu na możliwość złożenia przez wierzyciela skargi pauliańskiej.
 
Uchwała prowadzi dla zwiększenia ochrony wierzycieli i pozwala na zakwestionowanie dokonanej przez upadłego czynności niezależnie od czasu jaki upłynął od daty ogłoszenia upadłości oraz wcześniejszego skorzystania ze skargi pauliańskiej przez syndyka.
 
Wierzyciel zobowiązany jest jednak do wniesienia skargi pauliańskiej przed upływem 5 lat od daty zawarcia umowy pomiędzy upadłym a podmiotem trzecim – wynika to z art. 534 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.).

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także