^
Logo

Urlop ojcowski

| 10 marca 2022
Niezależnie od uprawnień matki, ojcu dziecka pozostającemu w stosunku pracy przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego. Ojciec dziecka może korzystać z urlopu ojcowskiego w czasie wykorzystywania przez matkę dziecka urlopu macierzyńskiego.
 
Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie (przez tydzień rozumie się 7 dni kalendarzowych), a sam urlop powinien zostać wykorzystany przed:
• ukończeniem przez dziecko 24 miesiąca życia albo
• upływem 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.
 
Niewykorzystany w powyższym czasie urlop ojcowski przepada. Należy pamiętać, że urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo w 2 częściach (każda trwająca tydzień).
 
W czasie przebywania na urlopie ojcowskim ojcu dziecka przysługuje zasiłek macierzyński w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi średnia wynagrodzeń ojca z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych.
 
W okresie urlopu ojcowskiego pracownik korzysta z uprawnień pracowniczych przewidzianych dla osoby korzystającej z urlopu macierzyńskiego (m.in. z ochrony trwałości stosunku pracy).
 
Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.
 
Wniosek o urlop ojcowski powinien zawierać imię i nazwisko ojca oraz wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część. Do wniosku należy załączyć:
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;
• kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;
• oświadczenie pracownika – ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;
• kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.
 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także