^
Logo

Urlop okolicznościowy na ślub cywilny i kościelny

| 29 lipca 2022
W praktyce najczęściej zawierane są śluby konkordatowe albo ślub cywilny bezpośrednio przed ślubem wyznaniowym (ewentualnie w odwrotnej kolejności).
 
Z wydarzeniem tym wiąże się uprawnienie pracownika do skorzystania z urlopu okolicznościowego. Pewne wątpliwości związane z urlopem okolicznościowym może rodzić sytuacja, gdy pracownik zawiera ślub cywilny, a dopiero po pewnym okresie czasu ślub wyznaniowy.
 
Zwolnienie okolicznościowe przysługuje wówczas w razie ślubu cywilnego lub konkordatowego, czyli tego wywołującego skutek prawny w zakresie zmiany stanu cywilnego. Wynika z tego, że pracownik nie może skorzystać z tego uprawnienia osobno na ślub cywilny i ślub kościelny.
 
Powyższe wynika z faktu, że zgodnie z § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632), dalej: rozporządzenie, pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący 2 dni w razie jego ślubu.
 
Przepisy rozporządzenia nie definiują natomiast pojęcia ślubu. Uzasadniony jest wniosek, że pod tym pojęciem kryje się po prostu zawarcie małżeństwa. Według ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy małżeństwo natomiast zostaje zawarte, gdy:
• mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński;
• mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także