^
Logo

Urlop wypoczynkowy pracownika sezonowego

| 19 sierpnia 2022
Zasady ustalania wymiaru urlopu zostały uregulowane w art. 155(2a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, dalej: k.p.
 
W myśl art. 155(2a) § 1 k.p. przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 155(1) i 155(2) k.p. kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2 k.p.
 
Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.
 
Zgodnie natomiast z art. 155(3) § 1 k.p. przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 155(1) k.p. i 155(2) k.p. niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
 
Oznacza to, że wymiar urlopu pracownika sezonowego zależy od okresu jego zatrudnienia oraz indywidualnych uprawnień urlopowych. Każdy przypadek naliczania urlopu pracownikowi sezonowemu należy traktować indywidualnie, a jego wymiar określać na podstawie ww. przepisów.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także