^
Logo

Ustalanie stopy procentowej składki wypadkowej

| 25 października 2021
Od 18 września 2021 r. brzmienie art. 27 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205, z późn. zm.) uległo zmianie.
 
Dotychczasowa jego treść została oznaczona jako ust. 1 (stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy), dodano ust. 2 w brzmieniu: „do stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się odrębnych przepisów o sukcesji praw i obowiązków w przypadku przekształceń, łączenia się lub podziału płatników składek”.
 
Zmiana legislacyjna rozstrzygnęła jednoznacznie o braku możliwości sukcesji wysokości stopy procentowej składki wypadkowej w przypadku przekształceń, łączenia się lub podziału płatników składek.
 
Do czasu wejścia omawianego przepisu w orzecznictwie sądowym przeważał pogląd, zgodnie z którym dopuszczalna była sukcesja stopy procentowej składki wypadkowej pomiędzy odrębnymi płatnikami składek (np. wyrok Sądu Najwyższego z 20.03.2009 r., sygn. akt. II UK 292/08).
 
Prawodawca zdecydował się wyeliminować taką możliwość, że względu na cel zróżnicowania wysokości stopy procentowej składki pomiędzy poszczególnymi płatnikami składek, tj. potrzebę stymulacji płatników składek do podejmowania działań minimalizujących ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy poprzez poprawę warunków bezpieczeństwa pracy.
 
Dodatkowo zauważyć należy, że od 1 kwietnia 2022 r. zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ustalanej płatnikom składek przez ZUS) ZUS będzie doręczał wyłącznie w postaci elektronicznej na profilu informacyjnym założonym w systemie teleinformatycznym PUE ZUS.
 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także