^
Logo

Ustawa budżetowa

| 2 kwietnia 2024
Budżet państwa uchwalany jest przez Sejm RP w formie ustawy budżetowej. Zasady i tryb opracowania projektu budżetu państwa, stopień jego szczegółowości oraz wymagania, którym powinien odpowiadać projekt ustawy budżetowej, a także zasady i tryb wykonywania ustawy budżetowej określa ustawa – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).
 
Ustawa budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej państwa w danym roku budżetowym. Ustawa budżetowa składa się z:
• budżetu państwa;
• załączników;
• postanowień, których obowiązek zamieszczenia w ustawie budżetowej wynika z niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw.
 
Ustawa budżetowa uchwalana jest na okres roku budżetowego (rok kalendarzowy). W wyjątkowych przypadkach dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok może określać ustawa o prowizorium budżetowym.
 
Jeżeli ustawa budżetowa albo ustawa o prowizorium budżetowym nie weszły w życie w dniu rozpoczęcia roku budżetowego, Rada Ministrów prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przedłożonego projektu ustawy.
 
Cechy wyróżniające ustawę budżetową to przykładowo:
• forma i ranga ustawy budżetowej, jej nazwa własna pochodząca od budżetu na dany rok;
• treść, tj. dochody i wydatki państwa;
• obowiązywanie górnej granicy planowanego w projekcie deficytu budżetowego jako nieprzekraczalnej dla parlamentu granicy.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także