^
Logo

Ustawa o obronie Ojczyzny

| 18 kwietnia 2022
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 18 marca 2022 r. podpisał ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Ustawa 23 marca 2022 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 655), a w życie wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 30 dni od tej daty.
 
Z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy wszedł w życie przepis dotyczący powołania Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz szefów wojskowych centrów rekrutacji, którzy są terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach rekrutacji, operacyjno‑obronnych i administracji niezespolonej.
 
Głównym zadaniem ustawy jest skodyfikowanie znajdujących się dotychczas w różnych ustawach przepisów prawa wojskowego (ustawa uchyliła 14 innych ustaw).
 
Niewątpliwie wpływ na kształt ustawy o obronie Ojczyzny miała zbrojna napaść Rosji na Ukrainę, co wiąże się z koniecznością większej mobilizacji polskich Sił Zbrojnych. Ustawa m.in. zapewnia dodatkowe finansowanie Sił Zbrojnych, od 2023 r. nastąpić ma wzrost wydatków z budżetu państwa na obronność do co najmniej 3% Produktu Krajowego Brutto. Rada Ministrów co 4 lata określać będzie szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych.
 
Ustawa zobowiązuje ponadto Radę Ministrów do ustanowienia Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2023–2025 obejmującego najważniejsze zadania modernizacyjne oraz dotyczące zwiększenia liczebności oraz składu bojowego Sił Zbrojnych.
 
Ustawa reguluje także zasady pełnienia służby wojskowej przez ochotników. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa pełniona będzie przez 12 miesięcy, a osoby w tej służbie będą otrzymywać uposażenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Ponadto przepisy ustawy przewidują dla doświadczonych żołnierzy zawodowych, którzy zdecydują się pełnić dalej służbę, świadczenie motywacyjne – jego wysokość uzależniona jest od osiągniętego okresu służby.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także