^
Logo

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

| 27 marca 2022
W dniu 12 marca 2022 r. co do zasady weszły w życie (z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.) przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583).
 
Ustawa ma zapewnić pomoc Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i przybyli na terytorium państwa polskiego.
 
Obywatele Ukrainy uzyskali możliwość legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 18 miesięcy, licząc od 24.02.2022 r., o ile ich przyjazd był legalny i związany z działaniami wojennymi.
 
Przepisy zakładają również nadanie ww. obywatelom Ukrainy numeru PESEL, który pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób (odformalizowana procedura).
 
Ustawa określa m.in.:
• szczególne zasady: powierzenia pracy oraz podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy;
• pomoc zapewnianą przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty obywatelom Ukrainy;
• utworzenie Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
• szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie;
• szczególne zasady, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także