^
Logo

Wakacje kredytowe

| 8 sierpnia 2022
W dniu 14 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, której przepisy co do zasady weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Celem ustawy jest przede wszystkim pomoc kredytobiorcom kredytów hipotecznych zaciągniętych na cele mieszkaniowe. Ustawa umożliwia zawieszenie wykonywania jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej na nabycie nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych konsumenta.
 
Możliwość ta:
• dotyczy kredytów w walucie polskiej, które zostały udzielony przed 1 lipca 2022 r., a ich okres kredytowania kończy się po 2022 r.;
• nie obejmuje kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska oraz opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową;
• obejmuje zawieszenie okresu spłaty w wymiarze 2 miesięcy w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r., w wymiarze dwóch miesięcy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz w wymiarze miesiąca w każdym kwartale przypadającym w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (w okresie zawieszenia nie będą naliczane odsetki).
 
Dodać należy, że ustawa umożliwiła również wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u (ustawa wskazuje w tym zakresie wprost stawkę referencyjną POLONIA obliczaną przez NBP).

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także