^
Logo

Wiatr w żagle frankowiczów

| 17 lipca 2023
Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 15 czerwca 2023 r., sygn. akt C-287/22, to kolejne korzystne orzeczenia dla osób posiadających kredyt mieszkaniowy we frankach szwajcarskich. Dzięki niemu frankowicze mogą liczyć na pozytywne podejście polskich sądów do możliwości zawieszenia rat na czas trwania postępowania sądowego.
 
Zgodnie z przywołanym orzeczeniem, gdy sąd uzna za uprawdopodobnione roszczenie konsumenta w zakresie nieważności umowy kredytu, powinien uwzględnić jego wniosek o zabezpieczenie przez zawieszenie spłaty rat na czas postępowania sądowego.
 
Wyrok otwiera więc drogę do ochrony konsumenta przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi nieuczciwych postanowień umowy kredytu jeszcze przed prawomocnym wyrokiem w jego sprawie. TSUE wskazał, że rozwiązanie to jest szczególnie uzasadnione jeżeli kredytobiorca spłacił bankowi kwotę wyższą od kwoty pożyczonej jeszcze przed wszczęciem postępowania.
 
Sąd jednak nie działa w powyższym zakresie z urzędu, wymagany jest bowiem stosowny wniosek strony. Sąd rozpatrując go bierze pod uwagę spełnienie dwóch przesłanek: uprawdopodobnienia roszczenia oraz posiadanie interesu prawnego w udzieleniu tego rodzaju zabezpieczenia.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także