^
Logo

Wniosek o interpretacje przepisów składkowych

| 5 czerwca 2023
Płatność składek na ubezpieczenia społeczne są nieodzownym elementem prowadzenia działalności gospodarczej przez każdego przedsiębiorcę. W praktyce mogą pojawić się wątpliwości powiązane z tym zagadnieniem. Interpretacja przepisów regulujących płatności składek na ubezpieczenie społeczne należy do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski rozpatrują dwa oddziały ZUS: Oddział ZUS w Gdańsku oraz Oddział ZUS w Lublinie.
 
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. We wniosku należy przedstawić nie tylko zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, ale również własne stanowisko w sprawie. Wniosek powinien zawierać ponadto:
• firmę przedsiębiorcy;
• numer identyfikacji podatkowej;
• adres do korespondencji, w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.
 
ZUS wydaje interpretację indywidualną bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu kompletnego i opłaconego wniosku. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji indywidualnej, została wydana interpretacja indywidualna stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku.
 
W sytuacjach wątpliwych warto skorzystać z omówionej instytucji tak, aby w przyszłości nie narazić się na zakwestionowanie przez ZUS sposoby rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także