^
Logo

Wsparcie dla przedsiębiorców nadodrzańskich

| 11 października 2022
W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2014 opublikowana została ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.
 
Ustawa przede wszystkim określa zasady ustalania prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze oraz zasady jego wypłacania.
 
Pomoc – w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego – kierowana jest do płatników składek (w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych), niebędących jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym.
 
Świadczenie przysługuje przedsiębiorcy, który spełnia łącznie poniższe warunki:
• prowadził na dzień 31 lipca 2022 r. pozarolniczą działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważającą;
• w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. był zgłoszony jako płatnik składek z datą obowiązku opłacania składek nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.;
• w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
• w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. zgłosił co najmniej jedną osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i co najmniej jedna osoba pozostawała w tych ubezpieczeniach na ostatni dzień miesiąca wskazanego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy;
• w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. zgłosił do ZUS co najmniej jeden adres prowadzenia pozarolniczej działalności na obszarze powiatów wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy, na obszarze których znajdują się gminy, w których na dzień 31 lipca 2022 r. była prowadzona pozarolnicza działalność.
 
Szczegółowe warunki przyznania pomocy, tj. określenie uprawnionych do pomocy przedsiębiorców przez wskazanie ich kodów PKD, siedzib oraz okresu za który przysługuje świadczenie wskazuje rozporządzenie Rady Ministrów.
 
Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 30 września 2022 r., z mocą od dnia 1 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem wprowadzonych ustawą przepisów dotyczących Polskiego Bonu Turystycznego, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także