^
Logo

Wypowiedzenie kredytu a przedawnienia roszczeń

| 27 października 2023
W uchwale z dnia 10 maja 2023 r. Sąd Najwyższy, sygn. akt III CZP 52/22, orzekł, że wypowiedzenie umowy kredytu nie wpływa na bieg terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu, które stały się wymagalne przed wypowiedzeniem umowy.
 
Roszczenia banków wynikające z wypowiedzianych umów kredytowych ulegają przedawnieniu zgodnie z ogólnymi zasadami przewidzianymi dla takich roszczeń. Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank nie ma wpływu na bieg terminu przedawnienia. Oznacza to, że roszczenia banku będę przedawniać się po 3 latach od momentu ich powstania.
 
Uchwała jest odpowiedzią na wniosek Rzecznika Finansowego. Rozstrzyga rozbieżność w wyrokach sądów powszechnych odnoszących się do ustalenia terminu wymagalności roszczeń banku o świadczenia wynikające z umowy kredytu. Uchwała pozytywnie wpływa na sytuację klientów podmiotów rynku finansowego, zapewnia bowiem ujednolicenia orzecznictwa – jego przewidywalność.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także