^
Logo

Wytyk judykacyjny

| 1 lutego 2022
Zgodnie z art. 40 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z późn. zm.) sąd apelacyjny lub sąd okręgowy jako sąd odwoławczy, w razie stwierdzenia przy rozpoznawaniu sprawy oczywistej obrazy przepisów, niezależnie od innych uprawnień, wytyka uchybienie właściwemu sądowi.
 
Przed wytknięciem uchybienia poucza się sędziego, asesora sądowego wchodzących w skład sądu orzekającego w pierwszej instancji o możliwości złożenia na piśmie wyjaśnień w terminie siedmiu dni.
 
Stwierdzenie i wytknięcie uchybienia nie wpływa na rozstrzygnięcie sprawy. Sąd wytykający zawiadamia o wytyku judykacyjnym prezesa właściwego sądu albo ministra sprawiedliwości (w zależności od powagi sprawy). Sędzia lub asesor sądowy wchodzący w skład sądu (wytyk dokonywany jest w stosunku do wszystkich członków składu orzekającego), którego działań wytyk dotyczy może się od niego odwołać do Sądu Najwyższego.
 
Wytyk judykacyjny ma charakter sygnalizacyjny, jest wyrazem nadzoru judykacyjnego sprawowanego przez sądy odwoławcze w stosunku do sądów pierwszej instancji. Służy uniknięciu przez sąd w przyszłości podobnych rażących uchybień w stosowaniu prawa.
 
Skutkiem trzykrotnego wytyku judykacyjnego może być wydłużenie okresu pracy, od którego uzależnione jest przyznanie stawki awansowej sędziego.
 
W dniu 16 grudnia 2021 r. została podjęta uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego, sygn. akt III CZP 99/20, mająca wymiar praktyczny w zakresie terminów związanych z wytykiem judykacyjnym.
 
Zgodnie z uchwałą sąd apelacyjny lub sąd okręgowy jako sąd odwoławczy, stwierdzając przy rozpoznaniu sprawy oczywistą obrazę przepisów, poucza sędziego, asesora sądowego, wchodzących w skład sądu orzekającego o możliwości złożenia na piśmie wyjaśnień (art. 40 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych; jedn. tekst: Dz.U. z 2020 r., poz. 2072 ze zm.) w dniu wydania orzeczenia.
 
Postanowienie zawierające wytknięcie uchybienia powinno być wydane niezwłocznie po złożeniu wyjaśnień lub upływie terminu do ich złożenia.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także