^
Logo

Wyższe odsetki za opóźnienie

| 28 października 2021
Wzrost stóp procentowych kojarzy się przede wszystkim z wyższymi ratami kredytów złotówkowych. Należy jednak pamiętać, że Rada Polityki Pieniężnej wpływa również na wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.
 
Zgodnie z art. 481 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), zwanej dalej: k.c., jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.
 
W Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego 6 października 2021 r. pod poz. 13 opublikowano uchwałę nr 9/2021 Rady Polityki Pieniężnej, zgodnie z którą m.in. wysokość stopy referencyjnej, określającej oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, wynosi 0,50 %.
 
Uchwała weszła w życie 7 października 2021 r., a zatem wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 k.c., od tej daty wynosi 6%.
 
Zgodnie z art. 481 § 24 k.c. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.
 
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (M. P. poz. 627) wskazuje, że wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 8 kwietnia 2020 r. wynosiła 6,5% w stosunku rocznym, od dnia 9 kwietnia 2020 r. do dnia 28 maja 2020 r. wynosiła 6% w stosunku rocznym, a od dnia 29 maja 2020 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 5,6% w stosunku rocznym.
 
Wysokość odsetek w powyższych okresach wyliczona została na podstawie stopy referencyjnej, określającej oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski w tych właśnie okresach (art. 481 § 2 k.c.).
 
W najbliższym czasie Minister Sprawiedliwości ponownie wyda obwieszczenie w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, którą należy brać pod uwagę wyliczając odsetki ustawowe za opóźnienie.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także